[C#] วิธีการ Overload ตัว Operator (+ – * / > = <= == !=) by

31
Aug
0

เนื่องจากได้เขียน Class ค่าเงินขึ้นมา ซึ่งทำไว้รองรับปริมาณหน่วยเงินจำนวนมากๆ ทำให้ต้องมีการเขียน Overload พวกตัวคำนวน ตัวเปรียบเทียบทั้งหลายขึ้นมาใหม่ เพราะค่าของค่าเงินไม่ได้เก็บไว้ในตัวแปรเพียงตัวเดียว วิธีการ Overload ก็ไม่ยาก ตัวอย่างดังนี้ฮะ ( Currency เป็นชื่อ Class ใหม่)

Overload ตัวคำนวน +, -, *, /

public static Currency operator +(Currency c1, Currency c2)
{
Currency cResult = new Currency();
/**
คำนวนค่า
*/
return cResult; //ส่งค่ากลับ
}

Overload ตัวเปรียบเทียบ >, <,  >=, <=, ==, !=

public static Currency operator >(Currency c1, Currency c2)
{
if (/* เงื่อนไขใหม่ที่เปรียบเทียบค่า */)
return true;
else
return false;
}

ง่ายๆเท่านี้แหละครับ