การป้องกันการ hack In-app Purchase (2) by

31
Oct
1

ต่อจากบทความที่แล้ว วันนี้เรามาดูขั้นตอนการ verify จริงๆ กัน มีดังนี้

Android

 1. Login เข้า https://play.google.com/apps/publish/
 2. เลือก Settings (Icon ฟันเฟือง)
 3. เลือก API Access แล้วกดเปิดใช้งาน Google Play Android Developer API
 4. ที่หัวข้อ Linked Project ใน API Access หลังเปิดใช้งานให้คลิกที่ Google Play Android Developer
 5. คลิก APIs & auth
 6. คลิก Credentials
 7. คลิกปุ่ม Create new Client ID
 8. เลือก Application Type เป็น Web Application
 9. ช่อง Authorized Javascript Origins และ Authorized Redirect URI ใส่เป็น http://google.com หรืออะไรก็ได้ทั้งคู่ แต่ให้จำค่าในช่องนี้ไว้
 10. จด Client ID กับ Client Secret เอาไว้
 11. กด Create Client ID
 12. ใส่ช่อง url ใน Web Browser ไปว่า
  https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher&response_type=code&access_type=offline&redirect_uri=...&client_id=...
  (แก้ใข … เป็นข้อมูลจากข้อ 9-10)
 13. คลิก Allow Access
 14. Browser จะ redirect ไป google.com (หรือเว็บอื่นตาม redirect_uri ที่ตั้งไว้) แต่เราไม่ต้องสนใจตัวเนื้อหาในเว็บ ให้ดูที่ URL ที่มัน redirect ไปสังเกตดูจะพบตัวแปร code ใน url ของ browser หน้าตาประมาณนี้ “4/eWdxD7b-YSQ5CNNb-c2iI83KQx19.wp6198ti5Zc7dJ3UXOl0T3aRLxQmbwI.” (เป็นแค่ข้อมูลตัวอย่าง ต้องใช้ของคุณเอง) ก็ให้ copy ข้อมูลส่วนนี้เก็บเอาไว้
 15. ลง Google Chrome Extension Postman (หรือ extension อื่นๆ เอาไว้ให้ทดสอบยิง GET/POST ผ่าน web browser ได้ง่ายๆ)
 16. เปิด Postman แล้วเลือกประเภทการยิง request เป็น POST
 17. เลือกประเภทเป็น form-data แล้วกรอก URL ไปว่า
  https://accounts.google.com/o/oauth2/token
  โดยกรอกข้อมูลในช่อง key, value ข้างใต้ดังนี้ (key:value)

  • grant_type : authorization_code
  • code : <ข้อมูลจากข้อ 14>
  • client_id : <ข้อมูลจากข้อ 10>
  • client_secret : <ข้อมูลจากข้อ 10>
  • redirect_uri : <ข้อมูลจากข้อ 9>
 18. กด Send จะได้รับข้อมูลมาเป็น JSON ให้ Copy ส่วนของ refresh_token เก็บไว้ใช้งานตลอดไปใน server ของเราเองเลย (refresh_token ไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องขอใหม่ ใช้ได้ตลอด)
 19. (ตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปให้คุณทดลองใช้ postman ยิงไปดูก่อน หลังจากทำจนเสร็จแล้วเห็นว่าใช้งานได้ ให้ทำใหม่ตั้งแต่ข้อนี้เป็น code ฝั่ง server ของคุณเองโดยอาจยิง Curl ไปเพื่อให้กระบวนการขอ access_token เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้งานผ่าน browser เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการสั่งซื้อกับ Server Google) ใช้ postman เลือกยิงแบบ POST เหมือนเดิมไปที่ url
  https://accounts.google.com/o/oauth2/token
  โดยกรอก key:value ดังนี้

  • grant_type : refresh_token
  • client_id : <ข้อมูลจากข้อ 10>
  • client_secret : <ข้อมูลจากข้อ 10>
  • refresh_token: <ข้อมูลจากข้อ 18>
 20. copy ข้อมูลส่วนของ access_token เก็บไว้
 21. ใช้ postman เลือกยิง url แบบ GET ไปที่
  https://www.googleapis.com/androidpublisher/v2/applications/<packageName>/purchases/products/<product_id>/tokens/<token>?access_token=<access_token>

  • packageName - ชื่อ package ของ app เช่น com.lvup.pokdeng
  • product_id - product_id ที่สร้างจากบทความที่แล้ว
  • token - purchase token ที่ได้จาก app ฝั่ง client (มื่อถือผู้ใช้)หลังซื้อสำเร็จที่เราสั่งให้ยิงมาที่ server ของเราเพื่อตรวจสอบ (คิดซะว่าเป็น transaction id ที่ทาง google สร้างขึ้น)
  • access_token – ข้อมูลจากข้อ 20
 22. ได้ผลลัพธ์มาหน้าตาแบบนี้
  {
    "kind": "androidpublisher#productPurchase", // ค่าคงที่มาแบบนี้เสมอทุกครั้ง
    "purchaseTimeMillis": long, // เวลาที่สั่งซื้อ เป็น milliseconds
    "purchaseState": integer, // สถานะการสั่งซื้อ 0 เป็นซื้อสำเร็จ และ 1 คือยกเลิกการสั่งซื้อ
    "consumptionState": integer, // สถานะการใช้งาน 0 คือรอการใช้งานและ 1 คือใช้งานไปแล้ว
    "developerPayload": string // ค่าที่เราส่งมาจากฝั่ง client ที่จะเก็บใน server ของ google ไว้ด้วย เช่น transaction id ของเราที่สร้างขึ้นมาเอง
  }
 23. เรียบร้อยจ้า

iOS

 1. ข้อมูลจาก client (มือถือผู้ใช้) จะมาในรูปแบบ payload ซึ่งเป็น string json ยาวๆ ก้อนหนึ่งถูก encode ด้วย base64 เอาไว้ ให้ยิงข้อมูลจาก client (มือถือผู้ใช้) มายัง server
 2. ที่ฝั่ง server ให้เรายิงแบบ POST ไปที่ url

  https://sandbox.itunes.apple.com/verifyReceipt

  (สำหรับ transaction ที่ใช้ทดสอบ) หรือ

  https://buy.itunes.apple.com/verifyReceipt

  สำหรับ server จริง ซึ่งถ้าใช้ postman ในการทดสอบยิงจะต้องเปลี่ยนชนิดที่เลือกจาก form-data เป็น raw แล้วเอาข้อมูล json string ทั้งก้อนที่ได้รับมา มาเปลี่ยนจาก “receipt_base64″ เป็น “receipt-data” แล้วยิงเข้า  url ที่กล่าวไว้ จะได้รับข้อมูลมาเป็น JSON ถ้า status เป็น 0 แสดงว่ายิงสำเร็จ จะมีข้อมูลอื่นๆ ติดมาด้วยโดยให้เช็คจาก array ชื่อ in_app เป็นหลัก และดูที่สมาชิก array ตัวสุดท้าย จะเป็นรายการล่าสุดที่พึ่งสั่งซื้อจริงๆ (หาก array มีข้อมูลมากกว่า 1 บางครั้งจะมีข้อมูลการสั่งซื้อครั้งก่อนๆ ให้มาด้วย จึงต้องตรวจสอบจากสมาชิกตัวสุดท้ายของ array เสมอ) โดยมีข้อมูลที่น่าเก็บไว้คือ product_id, transaction_id และ purchase_date_ms (หากมีคำว่า original อาจเป็นข้อมูลการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่ใช่ข้อมูลการสั่งซื้อปัจจุบัน)

 3. เสร็จแล้วจ้า

ข้อมูลอ้างอิง:

https://developers.google.com/android-publisher/api-ref/purchases/products/get

https://developers.google.com/android-publisher/authorization

https://developer.apple.com/library/ios/releasenotes/General/ValidateAppStoreReceipt/Chapters/ValidateRemotely.html

วิธีการทำลูป JSONClass ของ SimpleJSON [Unity C#] by

31
Oct
1

หลังจากที่ได้รู้จักกับ JSONClass ใน Class SimpleJSON ซึ่งใช้ได้ค่อนข้างสะดวกกว่า Hashtable และ Dictionary มาก (แต่มีเงื่อนไขว่า Child ทั้งหมดเป็นได้แค่ String, Int, Float, Double, Boolean และตัวมันเอง) เนื่องจากสามารถเรียกค่าที่ซ้อนตัวมันเองได้ง่าย เช่น tempJsonClass["key"]["name"] ได้เลยซึ่งถ้าเก็บข้อมูลแบบนี้ไว้ใน Hashtable ล่ะก็ ต้องเรียก tempHashtable["key"] มาใส่ในอีก Hashtable ก่อนถึงจะเรียก key “name” ข้างในอีกทีออกมาได้ ซึ่งมีอย่างหนึงที่ SimpleJSON (จาก Link) ขาดไปคือการเรียก Keys เพื่อใช้ในการวนลูป (ซึ่งจรืงๆ SimpleJSON.cs ปกติมีฟังก์ชั่น GetEnumerator() ที่ Return Keys แต่ว่าเป็น IEnumerator ที่ต้องใช้ StartCouroutine()) เราเลยต้องเพิ่มโค๊ดส่วนหนึ่งเข้าไปใน Class SimpleJSON

เพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้เข้าไปใน Class JSONClass ภายใน SimpleJSON.cs (Class อยู่ที่บรรทัด 696)

public Dictionary<string, JSONNode>.KeyCollection Keys{
  get { return m_Dict.Keys; }
}

แค่นี้เราก็สามารถเรียก Keys จาก JSONClass เพื่อมาใช้วน For Loop ได้แล้วล่ะครับ ตัวอย่างดังนี้

 

JSONClass tempJsonClass = SimpleJSON.JSON.Parse(result); //result เป็น String JSON ทั่วๆไป
foreach(string key in tempJsonClass .AsObject.Keys){ //ใช้ .AsObject.Keys เพื่อดึง Key ทั้งหมดได้เลย
  Debug.Log(key+":"+tempJsonClass[key]);
}

ง่ายๆเท่านี้แหละครับ

Google Analytics Plugin for Unity(Both IOS and Android) by

31
Oct
0

วันนี้เราจะมาแนะนำ วิธี Setup และวิธีใช้ Plugin ตัวนึงนะครับ ที่มีประโยชน์มากๆ และใช้ง่ายมากๆ เจ้า Plugin ตัวนี้ก็มีชื่อว่า Google Analytics Plugin for Unity นะครับ ตัวที่เราจะแนะนำนี้เป็น Version 3(Beta) นะครับ

 • ก่อนจะเริ่มคุณก็ต้องมี Google Analytics Account กันก่อนนะครับ ซึ่งเราจะไม่พูดถึงตรงนี้นะครับ- ต่อมาให้ไปโหลดเจ้า Plugin ตัวนี้ ที่นี่ ครับ
 • ถ้าหาก App ของคุณมีการขอ Permission ในการ ใช้ Internet อยู่แล้ว ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับ แต่หากยังไม่มีการขอ Permission ตรงนี้ก็ให้ไปใส่แบบนี้เลยครับ
  • Android
   ให้เอา CODE นี้ไปใส่ใน AndroidManifest.xml ที่/Assets/Plugins/Android/ ข้างบน tag

    

  • IOS
   ให้นำ libraries ข่างล่างนี้ไปใส่ใน Xcode project ของคุณนะครับ:
   AdSupport.framework
   CoreData.framework
   SystemConfiguration.framework
   libz.dylib
   libsqlite3.dylib
 • ลาก prefab ชื่อ GAv3.prefab ที่อยู่ใน Folder Assets/Plugins/GoogleAnalyticsV3 ไปใส่ใน Project.
 • หน้าตา Inspector ของ Prefab GAv3 จะเป็นแบบนี้นะครับ
  Untitled
  จะอธิบายว่าในแต่ละช่องคืออะไร และควรใส่อะไรลงไปบ้างนะครับ

  • Android Tracking Code – คือ Tracking Code ของ Android ครับ ก็ให้ใส่ Tracking Code ที่ได้จาก Google Analytics ครับ ถ้าหากไม่ใส่ และ Build Application ลงไปบน Android มันก็จะไม่มีการ Tracking ครับ
  • IOS Tracking Code – คือ Tracking Code ของ IOS ครับ ก็ให้ใส่ Tracking Code ที่ได้จาก Google Analytics ครับ ถ้าหากไม่ใส่ และ Build Application ลงไปบน IOS มันก็จะไม่มีการ Tracking ครับ
  • Other Tracking Code – คือ Tracking Code ของอื่นๆครับ เช่น PC หรือ Unity Editor ครับ ก็ให้ใส่ Tracking Code ที่ได้จาก Google Analytics ครับ ถ้าหากไม่ใส่มันก็จะไม่มีการ Tracking ครับ
  • Product Name – คือชื่อที่จะไปปรากฏอยู่ใน Google Analytics ครับ
  • Bundle Identifier – ให้ไปเอามาจาก Build Settings ->Player Settings->Other Settings ครับ
  • Bundle Version – ให้ไปเอามาจาก Build Settings ->Player Settings->Other Settings ครับ
  • Dispatch Period – อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ
  • Sample Frequency – อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ
  • Log Level – คือ config ที่จะให้ตัว Plugin มันพ่น Log ออกมาในระดับไหนครับ
   • ERROR – พ่นแต่ Error ครับ
   • WARNING – พ่น Error และ Warning ครับ
   • INFO – พ่น Error, Warning และ Info ครับ
   • VERBOSE – พ่นทุกอย่างในโลกครับ
  • Anonymize IP – ไม่ต้องติ๊กครับ
  • Dry Run – ไม่ต้องติ๊กครับ
  • Session Timeout – เวลาของ Session ครับ ใช้ 1800 แหละดีแล้วครับ
 • สร้าง C# Script ชื่อ และ Copy Code นี้ไปใส่

  public class GoogleAnalytics : MonoBehaviour {

  public static GoogleAnalytics instance;

  public GoogleAnalyticsV3 googleAnalytics;

  void Awake(){
  DontDestroyOnLoad (gameObject);

  instance = this;
  }

  public void LogScreen(string title){
  googleAnalytics.LogScreen(title);
  }
  }

 • ต่อไปเป็นวิธีการใช้นะครับ การใช้ก็ง่ายนิดเดียวครับ ใช้แบบนี้ GoogleAnalytics.instance.LogScreen(“Enter You Tracking String Here”); ครับ

(English) ขั้นตอนการวาด Child of Light by

31
Oct
0

sample7
รุณากดที่รูปเพื่อขนาดบิ๊กเบิ้ม

ใส่ Border ให้ตัวอักษรใน illustrator แบบไม่เละ by

30
Oct
0


ตัวอักษรต้นฉบับ


เมื่อเราใส่ Border ของ illustrator ลงไปเลย จะเห็นว่า border จะกินเข้ามาในพื้นที่ของตัวอักษร ซึ่งเราไม่ต้องการ

วิธีแก้ง่ายๆก็คือ copy ตัวอักษรขึ้นมาอีก Layer แล้วค่อยใส่ border ที่ layer ล่าง
*Tip: กด Ctrl+C แล้ว Ctrl+F แทน Ctrl+V จะทำให้ layer ใหม่อยู่ตรงกับ layer เดิมเป๊ะๆ

แต่ว่าวิธีนี้ ก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ font บ้างตัวเมื่อใส่ border แล้วจะเกิดเป็นแหลมๆ ออกมา

วิธีแก้ก็คือไปที่ stroke แล้วเลือก corner ตามในรูป

ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

 เราชนะรอบ 4 | ยืมเงิน 3000 ด่วน | แอพกู้เงิน | แอพเงินด่วน | สินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันที | Site Map | กู้เงินก้อน | กระเป๋าตัง | thisshop และ ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน